Elever i klassrum på Prolympia

Bra betyg i senaste elevenkäten

Var sjätte vecka genomför vi minienkäter. Och den senaste temperaturmätningen visar goda resultat.

I enkäten svarar 97 procent att de är mycket trygga på skolan. 80 procent av eleverna upplever att det finns studiero och att det fungerar bra eller mycket bra med distansundervisningen, som eleverna har gett bra synpunkter och återkoppling på.

71 procent av eleverna säger att de är ganska till mycket motiverade till skolarbetet, vilket är en glädjande höjning. 82 procent upplever att de får den hjälp de behöver och 89 procent upplever att klassen följer skolans ordningsregler.