Starkare skola med idrottsföreningar som medspelare

Samarbete med föreningslivet för ökad framgång

Vårt samarbete med ett stort antal idrottsföreningar och förbund över hela landet är en framgångsfaktor och motbevisar att ensam är stark. Tillsammans bidrar vi till att utveckla skola och idrott i Sverige samt befästa positionen som Sveriges ledande idrottsskola på grundskolenivå.

Vårt koncept bygger på ett nära samarbete med ett stort antal elit- och breddidrottsföreningar samt förbund i hela landet. Genom att ge eleven optimala förutsättningar att kombinera skola och idrott uppnår vi goda kunskapsresultat, god hälsa och ett livslångt idrottsintresse.

 

lagrell2_ret

Prolympias helhetssyn gällande skola-idrott och intima samarbete med föreningslivet är en framgångsfaktor för att bidra till ungdomarnas personliga, kunskapsmässiga och idrottsliga utveckling.”

Lars Åke Lagrell – F.d ordförande Svenska Fotbollsförbundet

 

 

Ett starkt koncept som går att applicera på alla idrotter

Prolympiakonceptet är ett unikt koncept med en modell för idrott och föreningssamverkan i grundskolan. Vår idé bygger på modern forskning och beprövad erfarenhet och har utvecklats i samspel med olika förbund, elitföreningar och idrottspsykologiska rådgivare.

Målsättningen är att optimera elevens förutsättningar för utveckling och skapa ett livslångt idrottsintresse. Med idrotten som drivkraft får eleven god kunskapsutveckling. Konceptet går att implementera oavsett idrott på elit- och breddidrottsnivå från elva års ålder. 

Vi erbjuder även verksamhet för barn från sex år där fokus ligger på allsidiga sportupplevelser, föreningsidentitet samt att vara en del av den organiserade idrottsverksamheten.

Tillsammans mot målet att ge alla samma förutsättningar att utöva idrott

Målsättningen är att finna samarbetsformer som bidrar till positiv utveckling för alla parter, som stärker föreningens varumärke, som ger ökad medlemstillväxt för landets breddidrottsföreningar samt bidrar till ökad fysisk aktivitet bland barn och ungdomar.

Tillsammans är nyckelordet. När skola, förening, familj och andra sociala relationer arbetar tillsammans får eleven goda förutsättningar för utveckling. Tillsammans arbetar vi förebyggande med att främja hälsa och välbefinnande i syfte att förhindra avhopp i den kritiska perioden mellan 12 och 16 år. Och tillsammans verkar vi för att ge alla elitsatsande barn och ungdomar möjlighet till utveckling oavsett social bakgrund och personliga förutsättningar.

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi utvecklar svensk skola och idrott med vårt unika Prolympiakoncept.

 

Martin Kurzwelly

Prolympia konceptet innebär att vi som skola och förening ger våra barn och ungdomar optimala förutsättningar att lyckas båda med sin skola och idrott

Martin Kurzwelly – fd. Klubbdirektör IFK Göteborg

 

Samarbetspartners som bidrar till utvecklingen av svensk skola och idrott

Här listar vi några av våra samarbetspartners på elitnivå som bidrar till att befästa vår position som landets ledande idrottsskola. Vi har även ett stort samarbete med breddidrottsföreningar.

 

Dela